Lamilux Bandimex
klahoss.sk / lamilux / normy

 

 

LAMILUX CI-System - najdôležitejšie normy

 

 

DIN 1055: Norma sa zameriava na výpočet pôsobenia záťaže na nosnú konštrukciu. Pre konštrukcie systémov denného svetla je relevantná predovšetkým časť 4, ktorá sa vzťahuje na reálne veterné záťaže vzhľadom na polohu budovy, potrebné pre výpočet stability.

DIN 4102: Skúšobná metóda harmonizovanej európskej normy EN 1187 (viď hore) zodpovedá nemeckej DIN 4102-7. Rozlišuje „tvrdé zastrešenie“ (odolnosť voči preskočeniu ohňa a sálavému teplu) a „mäkké zastrešenie“ (nespĺňa tieto vlastnosti). Okrem toho upravuje DIN 4102 aj národnú klasifikáciu stavebných materiálov.

DIN 4108: Táto norma definuje všeobecne uznávané predpoklady dodržiavania minimálnych požiadaviek jednotlivých stavebných prvkov na tepelnú ochranu stavieb a stanovuje tepelno-technické podmienky.

DIN 4113: Stanovuje najdôležitejšie podmienky pre hliníkové konštrukcie predovšetkým pri pokojnej záťaži: výpočet zváraných hliníkových konštrukcií, ich predvedenie a výroba.

DIN 18230: Veľmi rozsiahla zbierka noriem, ktorá sa venuje prevencii požiarnej ochrany priemyselných stavieb.

DIN 18232-3: Táto nemecká norma obsahuje skúšky zariadení na prirodzený odvod dymu a tepla (NRWG). Po koexistenčnej fáze bola v septembri 2006 nahradená normou EN 12101-2.

DIN 18234: Táto norma definuje ochranný cieľ v prevencii požiarnej ochrany, zabraňujúci šíreniu požiaru na streche. Časť 3 a 4 normy rieši predovšetkým požiadavky na prieniky do strechy pri strešných spojoch a ukončeniach.

DIN 18800: Táto norma, označovaná aj ako „malý zvárací preukaz“, platí pre výrobcov nosných zváraných oceľových stavebných prvkov, tak pre statické ako aj pre dynamické namáhanie.

EN 140-3: Norma, ktorá definuje šírenie zvuku vzduchom cez stavebné prefabrikáty („meranie zvukovej izolácie“).

EN 410: Sklo v stavebníctve. Stanovenie svetelných a solárnych vlastností zasklenia.

EN 673: Táto norma opisuje spôsob výpočtu stanovenia súčiniteľa prechodu tepla pri izolačných sklách (hodnota Ug).

EN 140-3: Norma, ktorá definuje šírenie zvuku vzduchom cez stavebné prefabrikáty („meranie zvukovej izolácie“).

EN 795: Definuje požiadavky a skúšobné procesy zariadení, ktoré chránia pred pádom a môžu byť ukotvené na osobných ochranných zariadeniach.

EN 1187: V tejto európskej norme sú štyri typické národné skúšobné procesy, ktoré zisťujú zaťaženie zastrešenia vplyvom ohňa zvonka, preskočenia ohňa, preskočenia ohňa spojeného s vetrom ako aj dodatočného sálania tepla.

EN 1627 až 1630: Táto norma platí pre prevedenie stavebných prvkov, ktoré spomaľuje, obmedzuje pokus o prelomenie, vlámanie. V EN 1627 sú opísané ohrozené oblasti, technické požiadavky a klasifikácia týchto stavebných prvkov. EN 1628 je definovaná statická a v EN 1629 dynamická záťaž. Pokus o manuálne prelomenie (vlámanie) je popísaný v EN 1630.

EN 1873: Táto európska norma explicitne pojednáva o téme „Bodové plastové svetlíky – Špecifikácia výrobku a skúšobné metódy“.

EN 10077: Táto norma stanovuje zjednodušený výpočet tepelnotechnických vlastností. (Výpočet súčiniteľa prechodu tepla okien, dverí a okeníc).

EN 12101-2: Táto európska norma upravuje metódy skúšok zariadení na prirodzený odvod dymu a tepla (NRWG).

EN 12152 a EN 12153: EN 12152 sa zaoberá priepustnosťou vzduchu závesných stien a špecifikuje požiadavky. Podľa toho je priepustnosť vzduchu skúšaná podľa EN 12153 a špecifikovaná podľa EN 15152.

EN 12154 a EN 12155: Vodotesnosť závesných stien pri prívaloch dažďa sa skúša podľa EN 12155 a je špecifikovaná podľa EN 12154.

EN 12207: Európska norma, ktorá špecifikuje priepustnosť vzduchu stavebných prvkov.

EN 12208: Špecifikácia vodotesnosti stavebných prvkov pri prívaloch dažďa.

EN 12210: Špecifikácia odolnosti stavebných prvkov pri zaťažení vetrom.

EN 13116: Táto norma formuluje požiadavky na závesné steny so zreteľom na odolnosť pri zaťažení vetrom.

EN 13830: Závesné steny. Norma na výrobky (meranie, výpočet a ďalšie postupy) na špecifikáciu vlastností výrobkov.

EN 14963: „Strešné presvetlovacie pásy z plastov“ – je téma tejto normy. Pojednáva o špecifikácii, požiadavkách a skúšobných metódach.

DAst 016: Táto smernica platí ako technické pravidlo na meranie a konštrukčné stvárnenie nosných konštrukcií z tenkostenných a za studena formovaných dielov z oceľového plechu.

(Platnosť noriem závisí od konštrukcie výrobkov a od spôsobu zabudovania.)

BODOVÝ SVETLÍK F80
PÁSOVÝ SVETLÍK B
PRESVETLOVACIA STENA
SKLENÁ ARCHITEKTÚRA KWS 60 / M
ZARIADENIA NA PRÍVOD VZDUCHU
SKLENÁ ARCHITEKTÚRA F
PÁSOVÝ SVETLÍK S
SANÁCIA
OVLÁDACIA TECHNIKA RWA
PLASTY VYSTUŽENÉ SKLENÝMI VLÁKNAMI
Technické údaje uvádzané v tomto katalógu zodpovedajú aktuálnemu stavu v čase jeho vydania a môžu sa meniť. Technické údaje vychádzajú z výpočtov, z údajov od dodávateľov, alebo boli stanovené nezávislým skúšobným inštitútom podľa platných noriem. Výpočty súčiniteľov prechodu tepla presklení z plastov vychádzajú z „Metódy konečného výrobku“ s referenčnými hodnotami podľa DIN EN 673 pre izolačné sklá. Táto bola definovaná – v súlade so skúsenosťami a špecifickými vlastnosťami umelých hmôt – teplotné rozdiely 15 K medzi povrchmi materiálov. Hodnoty sa vzťahujú iba na skúšobné vzorky rozmerov, predpísaných na skúšanie. Ďalšie technické hodnoty negarantujeme. Platí to predovšetkým pre zmenené stavebné, montážne podmienky, alebo dodatočné merania na stavbe.

 

Romanova 3, 851 02 Bratislava 5, Tel./fax: +421/ 2/ 43 41 18 09 +421 /2 /43 41 40 36, E-mail: klahoss (@) klahoss (.) sk